A weboldalon cookie-kat használunk, hogy biztonságos böngészés mellett a legjobb felhasználói élményt nyújthassunk.

Nemcsak a weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni

Rendben
Hungarian
Kategóriák

Adatkezelési tájékoztató

1./ Az adatkezelő megnevezése:

Név:  Bon Pharma Kft

Székhely:  1214 Budapest, Akácfa u. 5. II/8.

Levelezési cím:  1151 Budapest, Károlyi Sándor út 121.

Cégjegyzékszám:  01-09-175697

Bejegyző Bíróság neve:  Fővárosi Cégbíróság

E-mail cím:  info@bonshop.hu

Telefon:  +36 20 366 5991

Adatkezelési nyilvántartási szám:  NAIH-93631/2016

Jelen Szabályzat tartalmazza a "bonshop.hu" weboldalon (továbbiakban: Honlap) a személyes adatok kezelésével összefüggő adatvédelmi szabályainkat és adatkezelési elveinket.

Kötelezettséget vállalunk arra, hogy adatkezelésünk megfelel a jelen tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

Számunkra fontos, hogy az általunk nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).

Tiszteletben tartjuk ügyfeleink, partnereink személyes és bizalmas információit, és minden esetben garantáljuk, hogy a vásárlóinkra vonatkozó valamennyi adatot, tényt és információt bizalmasan kezelünk, és kizárólag saját munkánkhoz használjuk fel azokat. A Bon Pharma Kft. a rögzített adatokat harmadik fél számára nem értékesíti, kölcsönzi, vagy cseréli azokat. Adatok átadása harmadik fél részére csak a megrendelés illetve a szállítás teljesítésének érdekében történhet (pl. szállítást végző futár részére). (lásd bővebben 12. pont)

2./ Az adatvédelmi elveink

Az adatvédelmi elveink kialakításakor különös tekintettel vettük figyelembe:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény
 • Az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során szóló 1998. évi VI. törvény;
 • Az elektronikus kereskedelemről szóló 2001. évi CVIII. törvény;
 • Az Online Privacy Alliance ajánlásai: http://www.privacyalliance.org

A Bon Pharma Kft., mint adatkezelő vállalja, hogy a birtokába jutott személyes adatokat az adatvédelmi törvénynek és jelen Szabályzatban rögzített adatvédelmi elveknek megfelelően kezeli, és azokat harmadik félnek át nem adja. Kivételt képez ez alól az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az érintett felhasználó nevét, illetve beazonosítására alkalmas egyéb adatait semmilyen formában nem tartalmaz, valamint a felhasználók rendeléseinek kiszolgálásához igénybe vett harmadik fél által nyújtott szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges adatok átadása.

A Bon Pharma Kft. bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja esetén a Bon Pharma Kft. érdekeinek sérelme, szolgáltatásai nyújtásának veszélyeztetése, stb. –a hatóság számára hozzáférhetővé teszi az érintett - rendszerében tárolt - személyes adatait.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Bon Pharma Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

A Bon Pharma Kft., mint adatkezelő az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja, tevékenységéről az érintettet annak igénye szerint, elektronikus levelezés útján tájékoztatja. A Bon Pharma Kft. kötelezi magát, hogy semmilyen szankciót nem érvényesít az olyan felhasználóval szemben, aki a nem kötelező adatszolgáltatást megtagadja.

3./ Fogalmak

a) Érintett (Felhasználó): bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

b) Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;

c) Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok - teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő - kezeléséhez;

d) Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

e) Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet - jelen esetben a Szolgáltató -, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

f) Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

g) Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

h) Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - adatok feldolgozását végzi;

i) Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

j) Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

k) Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

l) Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

4./ A kezelt személyes adatok köre

4.1.1 A regisztráció során kötelezően megadandó adatok:

 • Név
 • E-mail cím,
 • jelszó.

4.1.2. A megrendelés során szükségszerűen megadandó további adatok:

 • Szállítási cím;
 • Számlázási cím, amennyiben az nem egyezik meg a szállítási címmel,
 • telefonszám,

Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelősségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősség-vállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

4.1.3. Technikai adatok:

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülnek bizonyos adatok. A Bon Pharma Kft. rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

Technikai adatok továbbá, az érintett számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak és melyeket a rendszerünk a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag mi férünk hozzá.

A látogatási adatok (IP cím, időpont, lekért oldal), melyeket a szerverünk rögzít, egyedül a vásárlási szokások megismerését szolgálják, ezeket az információkat kizárólag statisztikai adatgyűjtés céljából használjuk fel.

5./ Az adatkezelés célja

Fontos számunkra, hogy magas szintű szolgáltatást nyújtsunk, ezért a megadott adatokat és információkat az alábbi célokra használhatjuk fel:

 • a "bonshop.hu" oldalon elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása,
 • Megrendelések teljesítése,
 • Termékek házhoz szállítása,
 • hírlevél küldése,
 • piackutatás, piaci elemzés,
 • remarketing,
 • az automatikusan rögzítésre kerülő adatok (lásd. 4.1.3. pont) célja statisztikakészítés valamint az informatikai rendszer technikai fejlesztése.

Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása - hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

6./ Az adatkezelés ideje

A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart.

Jogosult vagy a regisztrációd törlését kérni az info@bonshop.hu e-mail címre küldött üzenettel. Az üzenet megérkezését követően haladéktalanul gondoskodunk a regisztrációd törléséről. Felhasználói adataid a törlést követően azonnal eltávolításra kerülnek a rendszerből; ez azonban nem érinti a már leadott rendelésekhez kapcsolódó adatok és dokumentumok megőrzését, nem eredményezi ezen adatok törlését. A regisztráció törlését követően, az adataid visszaállítására többé nincs mód, ezért ha a későbbiekben újra rendelni szeretnél a Honlapról, új regisztrációra van szükséged.

Adat törlésének határideje a regisztráció törlését követő 2 munkanap.

Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban (számla megőrzési kötelezettség)) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

 

7./ "Cookiek" elhelyezésére vonatkozó szabályzat

Az anonim látogatóazonosító („cookie”, „süti”) egy olyan egyedi – azonosításra, illetve profilinformációk tárolására alkalmas – jelsorozat, melyet a webszerver a látogató számítógépén helyez el. Az ilyen jelsorozat önmagában semmilyen módon nem képes a látogatót azonosítani, csak a látogató gépének felismerésére alkalmas. Nem tartalmaz nevet, e-mail címet vagy bármilyen más személyes információt. A Weboldal böngészéséhez nem szükséges a cookie-k elfogadása, de a vásárlás (belépés) funkció nem működik, ha a cookie-k elfogadása a böngészőben tiltva van.

Nemcsak a Weboldal küld a látogató böngészőjének cookie-t, de külső, független auditáló szolgáltatás (Google Analytics) is méri az oldal látogatását ilyen eszközzel. A mérési adatok kezeléséről a http://www.google.com/intl/hu/analytics weboldalon lehet részletesen tájékozódni.

A Weboldal ún. remarketing címkéket tartalmaz remarketing lista építése céljából, így meglátogatása után külső szolgáltatók, közöttük a Google és a Facebook internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthetnek meg, ezek az ún. érdeklődés alapú hirdetések. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra, a látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják. A remarketing címkékhez a Google és a Facebook cookie-kat használ. A Weboldal ún. konverziókövetést használ a Google Adwords és Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövető cookie csak korlátozott ideig létezik, elfogadása nem kötelező, semmilyen személyes információt nem rögzít és nem használ.

Látogató letilthatja a Google cookie-használatát a Google Hirdetési beállításaiban: http://www.google.com/settings/ads. A Network Advertising Initiative leiratkozási oldalán (http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp) további külső szolgáltatók cookie-jait is letilthatja. A Weboldalon a Facebook ún. tetszik-gombjai (like-gombok) elérhetőek. Ezek a gombok szintén helyeznek el cookie-kat a látogató böngészőjében. A Facebook adatkezelési irányelveiről a http://www.facebook.com/about/privacy/ weboldalon lehet részletesen tájékozódni. A Weboldal a Facebook ún. konverziókövető pixelét használja a Facebook hirdetések hatékonyságának mérésére. A konverziókövetés során a látogató személyes adatai nem kerülnek rögzítésre. A Google és Facebook cookie-k tiltása nem befolyásolja a vásárlást.

 

 

 

 
Árukereső.hu Árukereső.hu